Home Schenkingen ANBI

ANBI

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden van Aloysius.

RSIN/fiscaal nummer:
007773481.

Contactgegevens:
Bezoekadres van de instelling:
Ruychrocklaan 151
2597 EM Den Haag

postadres: Postbus 64794
2506 CD Den Haag.

Doelstelling: Het verrichten en verlenen van materiële steun en niet materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs, met name Rooms-katholiek onderwijs.

Beleidsplan: Zie link

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, overige leden.

Namen van de bestuurders:
mr. D.Th.J. van der Klei
S.A. Jeukens MVA
M.A.F. Kamsteeg
drs. V.L. Dobbe

Beloningsbeleid:
Bestuurders van de stichting krijgen geen beloning. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed. Er is geen personeel in dienst. Overwogen wordt, op dit moment is dat niet het geval, een vacatieregeling binnen de grenzen van de ANBI-regeling in te voeren.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten. (volgt)

Financiële verantwoording:
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening:
De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van de Raad voor de jaarverslaggeving; richtlijn 640 (organisaties zonder winstoormerk). Bij de waardering wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden voortgezet.

Vorderingen:
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Overige activa en passiva:
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bepaling van het exploitatiesaldo:
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risicoís die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Downloads:
 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiŽle leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...